liberecky-kraj-logo.jpg

 

Na základě žádosti ke krajskému úřadu Libereckého kraje získala mateřská škola v roce 2016 dotaci ve výši 21 000,- Kč na zakoupení kompenzačních pomůcek Celková hodnota zakoupených pomůcek byla 30 000,- Kč, 9 000,-Kč bylo financováno z prostředků mateřské školy. Dotace kraje tedy činila 70% celkových nákladů.

Projekt „Nejprve s podporou, potom sám“ byl realizován se skupinou minimálně 26 dětí, které z jakéhokoliv důvodu potřebovaly zvýšenou péči a pomoc při vzdělávání.

Jednalo se o děti s mentálně a tělesně postižené a také děti ze sociokulturně-znevýhodněného prostředí.

V rámci projektu jsme zakoupili následující pomůcky:

 

Hra Chobotnice a další balanční pomůcky

byly využívány na

– koordinaci pohybů, správné provádění a cviků, správné držení těla,

– jejich správné používání a manipulace s nimi vyžaduje soustředěnost, pozornost

– využíváme při chůzi v prostoru, nebo vyhýbání se překážkám, nebo po vyznačené ose

– provádíme s nimi rovnovážné cviky

 

Stavebnice „Cihly“

Velmi často používaná především na

– rozvoj předmatematických představ, obzvláště porovnávání, počet, stavby dle předlohy

– rozvoj prostorové inteligenci

– rozvoj představivosti, fantazie, myšlenkových pochodů

– rozvoj sociálních dovednosti, jako např. kooperace, přizpůsobivost, iniciativu, odstraňování sobeckosti, vzájemná komunikace

– rozvoj cílevědomosti, trpělivosti

– při práci se stavebnicí se děti učí hodnotit výsledky své práce

 

Klokanovy kapsy

Jedná se o mnohostrannou pomůcku, za pomoci které jsme u dětí mohly rozvíjet a zdokonalovat

– zrakovou analýzu a syntézu, rozlišování symbolů, znaků

– předmatematickou a předčtenářskou gramotnost

– slovní zásobu, navazování kontaktu s vrstevníkem, dospělým

– porozumění danému úkolu

 

Tablet

Napomohl ve značné míře k

– rozvoji sluchové a zrakové vnímání

– rozvoji řečových schopnosti, rozvoji výslovnosti a nápravě řeči

– seznamuje s ICT technikou

– podporuje rozvoj a prevenci při správné výslovnosti hlásek

 

To vše bylo prováděno průběžně v celodenním režimu v individuálních, individualizovaných a skupinových činnostech. Pomáhaly při plnění daných úkolů v centrech aktivit, v komunitním kruhu, s některými balančními pomůckami si děti mohly osvojit jisté dovednosti i při pobytu venku. Děti je hojně využívaly i samostatně, při vlastní volbě hry.  Většina pomůcek byla významnou součástí logopedické prevence.

 

Řečové schopnosti byly rozvíjeny v celkové hodinové dotaci  240 hod./rok

Sluchové vnímání                                                                             160 hod./rok

Psychomotorické schopnosti                                                          240 hod./rok

Mentální schopnosti                                                                         160 hod./rok

Rozvoj pohybových schopností                                                      240 hod./rok