Zápis k docházce do mateřské školy v Dubé

Zápis dětí do mateřské školy se koná 3. května 2022 (úterý) dopoledne od 9,00 – 13,00

K zápisu se dostaví zákonní zástupci dětí, které nastoupí k docházce do MŠ ve školním roce 2022-2023.

S sebou přineste vyplněné, potvrzené a podepsané dokumenty potřebné k zapsání Vašeho dítěte:
( ke stažení na stránkách MŠ-záložka Chci chodit do MŠ nebo přímo v MŠ)

 • Žádost o přijetí dítěte do MŠ
 • Evidenční list dítěte
 • Potvrzení o očkování
 • Zplnomocnění rodičů k odvádění dítěte
 • Přihláška ke stravování
 • Souhrnný souhlas se zpracováním osobních údajů
 • Dotazník k zápisu
 • Dále rodný list dítěte a občanský průkaz.

Dokumenty ke stažení zde

 

Zároveň bude probíhat Den otevřených dveří (mezi 7,00 – 10,00), kdy se můžete podívat do jednotlivých tříd a podívat se, jak pracujeme s dětmi

Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2022-2023

Postup při přijímání dětí do mateřské školy: Při zápisu do mateřské školy postupuje ředitelka MŠ v souladu s vyhláškou č.43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání, §34 z.č.561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a zákonem č.500/2004 Sb., správní řád v platném znění.

Výdej žádostí:

Žádosti o přijetí dítěte do MŠ, a další dokumenty si můžete stáhnout na webových stránkách mateřské školy zde nebo vyzvednout přímo v mateřské škole (u hospodářky školy, u učitelek na třídách).

Vyplněné, potvrzené a podepsané dokumenty odevzdáte v den zápisu ředitelce v mateřské škole.

Evidenční list (vyplněný a podepsaný) a Potvrzení o očkování vašeho dítěte (§ 50 z.č.258/2000Sb.) potvrdí dětský lékař.

Zápis do mateřské školy se bude konat 3.května (úterý) v době od 9,00 – 13,00.

Odevzdané žádosti jsou v MŠ evidovány pro zahájení přijímacího řízení.

Přijímací řízení do MŠ probíhá podle správního řádu a stanovených kritérií. Seznam přijatých dětí (podle číselných kódů) bude uveřejněn na webových stránkách školy a na vývěsce u mateřské školy.

Ve správní lhůtě vydá ředitelka MŠ Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do MŠ a v souladu se správním řádem je zašle rodičům.

Další informace:

V době zápisu pořádá mateřská škola den otevřených dveří – můžete se seznámit s prostředím mateřské školy, jejím programem, provozními záležitostmi, školním řádem a dozvědět se další údaje, které vás o mateřské škole zajímají.

K zápisu s sebou prosím přineste Rodný list dítěte a Občanský průkaz.

K zápisu do MŠ v období od 2. do 16. května nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti .Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu období od 7.-.9.6. (června) 2022 od 10,00 – 11,30

Для зарахування в МОЗ у період з 2 по 16 травня не можуть подати заяву іноземці з візою для того, щоб стерти перебування на території ЧР відповідно до § 33 п. Пункт 1 а) Закону про перебування іноземців на території ЧР («біженці») з місцем перебування в зоні відчуження.Для цих іноземців – біженців призначений термін зарахування з 7.6.-.9.6. (червня) 2022 року od 10,00 – 11,30

Dlja zarachuvannja v MOZ u period z 2 po 16 travnja ne možut‘ podaty zajavu inozemci z vizoju dlja toho, ščob sterty perebuvannja na terytoriji ČR vidpovidno do § 33 p. Punkt 1 a) Zakonu pro perebuvannja inozemciv na terytoriji ČR («biženci») z miscem perebuvannja v zoni vidčužennja.Dlja cych inozemciv – biženciv pryznačenyj termin zarachuvannja z 7.-.9.6. (червня) 2022 roku od 10,00 – 11,30.

Vážení rodiče,

v souvislosti s opatřeními, která jsou zavedena od 1.9. 2020 vzhledem ke Covid-19 a jejich zavedením do provozu škol byl vydán dodatek ke školnímu řádu.

Prostudovat si jej můžete zde

I nadále platí že do mateřské školy chodí pouze zdravé děti.

 

 

Vážení rodiče,

děkujeme za Váš zodpovědný přístup v současné nelehké situaci a ponecháváte si své děti doma.

Všem dětem, které nebyly v mateřské škole od pondělí 16.3.2020 – 31 3. 2020 bude za měsíc březen poníženo školné za tento měsíc na částku 150,- Kč.

 

Pokud jsou děti doma, považujeme je za odhlášené až do doby, než sami dáte paní hospodářce informaci, že nastoupíte do MŠ od… (Informaci musíte podat vždy den dopředu do 10,30 hod – např. na pondělní docházku již v pátek).

 

I nadále je mateřská škola prozatím otevřena pouze pro děti pracujících rodičů. Děti musí být naprosto zdravé, bez jakýchkoliv příznaků respiračních problémů.

 

Tato situace platí do odvolání

Poděkování:

Děkujeme panu  LUKÁŠOVI  DALECKÉMU,  který pravidelně dochází desinfikovat prostory Mateřské školy, ve kterých pobývají děti.

Děkujeme  paní  JINDŘIŠCE  STEHNOVÉ, která našila roušky pro děti, které  dochází do Mateřské školy.

Liberecký kraj pro občany připravil desatero zodpovědného chování během celoplošného omezení pohybu v souvislosti s výskytem koronaviru

 1. Dodržujte všechna pravidla vyhlášené celoplošné karantény, vyžadujte to i od svého okolí. Průběžně sledujte média, abyste byli informováni o aktuální situaci a opatřeních. Zjistěte si, kde je nejbližší místo, kde je možné provést testy, pokud byste jej potřebovali navštívit.
 2. Kdekoliv mimo vlastní domov noste respirátor, obličejovou masku, pokud ji máte k dispozici. Ochranné pomůcky pravidelně vyměňujte
 3. Mimo domov udržujte odstup od ostatních alespoň 1,5–2 metry, zamezíte tím největšímu riziku přenosu viru. Vyhýbejte se preventivně i jen malým skupinkám lidí.
 4. Na nákup nebo obstarání nezbytných věcí vysílejte jen jednoho z rodiny. Pokud možno toho, kdo je v dobré kondici, zdravý, má nejlepší imunitu a s největší pravděpodobností tedy dokáže čelit nákaze virem.
 5. Při nákupu a pohybu na veřejných místech se vyhněte nebo omezte na minimum dotyk s věcmi, kterých se mohlo dotýkat více lidí před Vámi. Nakupujte bez použití košíku nebo vozíku, nejlépe do vlastní tašky, plaťte jen bezkontaktně, je-li to možné.
 6. Po návratu domů si nejdříve pečlivě umyjte a dezinfikujte ruce, teprve poté pokračujte v dalších běžných činnostech.
 7. I během dne doma si často myjte a dezinfikujte ruce, vždy před přípravou a konzumací jídla.
 8. Průběžně během dne pijte, abyste měli dostatek tekutin, nejlépe vlažných nebo teplých.
 9. Postarejte se o starší členy rodiny nebo blízké známé. Pravidelně s nimi buďte v kontaktu a dotazujte se na jejich zdravotní stav, obstarejte pro ně nákupy i léky, předávejte jim je nejlépe s minimem osobního kontaktu.
 10. Snažte se udržovat si fyzickou i mentální aktivitu. Dle svých možností a zdravotního stavu cvičte, dodržujte své denní rituály, věnujte se aktivně sami sobě, svým koníčkům, vzdělávejte se.

VÁŽENÍ RODIČE,

v souvislosti s vývojem situace šíření koronaviru Vás žádáme, abyste věnovali zvýšenou pozornost svému zdravotnímu stavu, zdravotnímu stavu dítěte a příznakům nemoci.

Zejména v případě, že jste se navrátili ze zahraničí, vyhledejte v případě projevů nemoci lékařskou pomoc, zajistěte případnou karanténu.

Apeluji tímto na naši vzájemnou důvěru a dobrou spolupráci a na Vaše vnímání nutnosti zvýšené opatrnosti a zodpovědný přístup k ochraně zdraví dětí i dospělých.

Povinností MŠ je zajistit zdravé prostředí všem dětem i zaměstnancům a chránit jejich zdraví a bezpečnost.

Informace Ministerstva zdravotnictví k situaci s koronavirem pro školy a rodiče:

 • Pokud dítě má obtíže a bylo v oblasti s výskytem – volat Krajskou hygienickou stanici: tel. 485 253 111
 • Pokud dítě má obtíže a nebylo v oblasti s výskytem – volat svého pediatra
 • Pokud dítě nemá obtíže a bylo v oblasti s výskytem – volat infolinku Státního zdravotního ústavu: tel. 728 810 106, 725 191 367

Dále Vás budeme vás informovat prostřednictvím nástěnek a webových stránek školy.

!!!Do mateřské školy dávejte pouze děti, které jsou naprosto zdravé, bez jakýchkoliv respiračních problémů( kašel, rýma…)!!!

Děkuji Vám za pochopení, spolupráci, vstřícnost a zodpovědnost!

ředitelka školy

 


Informace odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje k provozu mateřských škol všech zřizovatelů v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19

Vláda České republiky usnesením ze dne 12. března 2020 vyhlásila na území České republiky nouzový stav. Již od 10. března 2020 je zakázána fyzická přítomnost žáků a studentů při vzdělávání ve školách a školských zařízeních, s výjimkou mateřských škol.

Podporujeme rozhodnutí neuzavírat mateřské školy, neboť děti v předškolním věku jsou nejméně ohroženou skupinou. Jejich pobyt v mateřské škole je za dané situace při dodržování hygienických opatření výrazně bezpečnější než pobyt u prarodičů.

V této souvislosti odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje informuje mateřské školy a jejich zřizovatele:

 • Omezit nebo přerušit provoz mateřské školy lze za podmínek stanovených vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, pokud provoz mateřské školy není možné zajistit z organizačních nebo technických důvodů, např. při havárii vody apod. nebo v případě zásadní absence učitelek (např. učitelky pečují o své děti do deseti let z důvodu uzavření základní školy nebo jsou v karanténě). Důvodem pro uzavření mateřské školy není obava z šíření nákazy.

Je zásadní důsledně provádět ranní zdravotní filtr před převzetím dítěte, zvážit i možnost měření teploty; dítě, které vykazuje jakékoli známky infekčního onemocnění, se nesmí účastnit předškolního vzdělávání. V případě pochybností rozhodne dětský lékař.

 • Děti, které jsou v karanténě z důvodu předchozího pobytu v rizikových oblastech (Čína, Jižní Korea, Írán, Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Norsko, Švédsko, Francie, Belgie, Nizozemsko, Dánsko, Velká Británie a Švýcarsko), se nesmí účastnit předškolního vzdělávání; v případě pochybnosti lze požadovat čestné prohlášení rodičů, že dítě nepobývalo v rizikových oblastech.

Apelujte na rodiče, aby se předškolního vzdělávání v době, kdy je vyhlášen nouzový stav, účastnily pouze děti, jejichž rodiče jsou zaměstnaní a nemají možnost zajistit jiný způsob péče o děti.

V Liberci dne 13. března 2020

Ing. Jiřina Princová

vedoucí odboru školství, mládeže tělovýchovy a sportu

Krajského úřadu Libereckého kraje

Liberecký kraj zavedl linku pro dotazy ke koronaviru, občané mohou volat každý den od  8 do 16 hodin

K zajištění informování veřejnosti kraj zavedl speciální linku na tel. 485 226 999.

Linka Krizového štábu Libereckého kraje 485 226 999 je určená pro veřejnost a funguje denně mezi 8:00—16:00

Dále mohou občané využívat tyto infolinky:

 • Infolinka Krajské hygienické stanice LK k problematice výskytu koronaviru: 485 253 111
 • Infolinka Státního zdravotního ústavu (denně na telefonních číslech): 728 810 106, 725 191 367
 • Infolinka ministerstva průmyslu a obchodu pro podnikatele i v souvislosti s koronavirem: 224 854 444